Zmluvné prepravné podmienky pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v Predpredajnom a rezervačnom systéme pravidelnej autobusovej a vlakovej dopravy AMSBus.sk

1. Úvod

 • Systém AMSBus.sk zaisťuje rezerváciu a predaj cestovných lístkov na stanovené autobusové a vlakové spoje dopravcov v nimi definovanej predpredajnej dobe. Prevádzkovateľom systému je spoločnosť ČSAD SVT Praha s.r.o. so sídlom Křižíkova 4-6, 186 00 Praha 8, ďalej len Prevádzkovateľ. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 11856, IČ 45805202, DIČ CZ45805202.

2. Registrácia

 • Rezervácie cestovných lístkov v systéme AMSBus.sk môže vykonávať len registrovaný užívateľ (zákazník). Nákup e-ticketu (s platbou akceptovanou platobnou kartou, prevodom z účtu pomocou internetového bankovníctva) je možné vykonať aj bez predchádzajúcej registrácie. Registrácia je bezplatná. Pri registrácii sú požadované nasledujúce údaje:
  - Email (slúži ako login)
  - Heslo
  - Meno
  - Priezvisko
  - Telefón (používa sa pre mimoriadne situácie)
 • Pre potvrdenie registrácie je potrebné vyplniť všetky povinné údaje a ďalej je nutný súhlas so zmluvnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak registrácia prebehne v poriadku, zákazníkovi je na zadaný email zaslaná informácia o postupe aktivácie účtu.
 • Doba platnosti registrácie je stanovená na 12 mesiacov od vykonania registrácie. Táto doba sa predlžuje vždy o ďalších 12 mesiacov po rezervácii alebo nákupe cestovného lístka.

3. Rezervácia

 • Rezerváciou sa rozumie bezplatné, nezáväzné a dočasné zablokovanie cestovného lístka pre jeho neskoršie zakúpenie. V priebehu rezervácie je zákazník informovaný, dokedy je možné rezervovaný cestovný lístok zakúpiť. Rezerváciu vykonáva zákazník výberom z možných spojení, ktoré mu systém ponúkne po vyplnení údajov o nástupnej a cieľovej zastávke, čase a dni odchodu.
 • Pokiaľ dopravca na vybraný spoj umožňuje nákup e-ticketu, je možné rezerváciu zakúpiť on-line ako e-ticket vložením rezervácie do nákupného košíka a uhradením bezhotovostnou platbou cez vybranú platobnú bránu (viď Nákup e-ticketu).
 • Rezervovaný cestovný lístok je možné zakúpiť aj v prevádzkovej dobe v ktorejkoľvek pokladni AMSBus (http://pokladny.amsbus.cz) po nahlásení kódu rezervácie.

4. Nákup e-ticketu

 • Nákup e-ticketu je možný s registráciou aj bez registrácie.
 • Pred nákupom cestovného lístka je vyžadovaný súhlas so zmluvnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • V priebehu nákupu zákazník zadá požadovaný počet cestovných lístkov, vrátane konkrétnych zliav. Ak dopravca požaduje meno cestujúceho, je nutné zadať meno konkrétneho cestujúceho, prípadne ďalšie požadované údaje (viď Údaje o cestujúcich). V prípade nákupu bez registrácie je nutné zadať e-mailovú adresu, na ktorú bude e-ticket doručený.
 • Bez predloženia vytlačeného e-ticketu a na vyzvanie aj dokladu, potvrdzujúceho nárok na zľavu, nebude cestujúcemu umožnený nástup do autobusu alebo jazda vo vlaku a e-ticket prepadá bez náhrady. Pokiaľ dopravca nepožaduje vytlačenie e-ticketu, stačí sa preukázať kódom e-ticketu. Na túto skutočnosť je zákazník upozornený v priebehu nákupu e-ticketu a v e-maile s e-ticketom.
 • Pri úhrade e-ticketu je zákazník presmerovaný na ním zvolenú platobnú bránu. Prevádzkovateľ sa žiadnym spôsobom nedostane do styku s citlivými údajmi internetového bankovníctva zákazníka (prihlasovacie údaje) alebo platobnej karty zákazníka, najmä k číslu platobnej karty, menu držiteľa a k dobe platnosti karty. Platba kartou je zaistená systémom 3D Secure.
 • Po úspešne vykonanej platbe vystaví Prevádzkovateľ e-ticket v elektronickej podobe.
 • Dokument e-ticketu vo formáte PDF zašle Prevádzkovateľ zákazníkovi elektronickou poštou na adresu, ktorú zákazník uviedol počas nákupu. Tento dokument si môže zákazník zobraziť, vytlačiť alebo uložiť.

5. Údaje o cestujúcich

 • Na niektorých linkách vyžadujú dopravcovia údaje o cestujúcich, napr. priezvisko, meno a telefónne číslo. V takom prípade sú tieto údaje požadované, na cestovných lístkoch uvádzané a cestovné lístky sú neprenosné.
 • Zákazník je pri výbere spoja informovaný o platných zľavách pre daný spoj. Nárok na zľavu musí cestujúci preukázať pri nástupe do autobusu alebo vo vlaku , inak stráca nárok na prepravu bez náhrady.

6. Ochrana osobných údajov a zodpovednosť Prevádzkovateľa

 • Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ ako správca iba na základe a v rozsahu dovolenom zákonom č. 110/2019 Sb. (Zákon o spracovaní osobných údajov).
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a na účely vykonania objednávky cestovného dokladu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité.
 • Zákazník pri registrácii dáva súhlas na zhromažďovanie a spracovanie určitého okruhu osobných údajov. Pri registrácii sú získavané len údaje nevyhnutné na technologické zabezpečenie funkcie systému AMSBus. Informácie o zákazníkovi a o jeho nákupoch sú ukladané do zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám, okrem poskytnutia orgánom verejnej moci ak to vyžadujú právne predpisy.
 • V záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže Zákazník kontaktovať e-mail: gdpr@amsbus.cz. Zákazník má právo na informáciu o spracovaní osobných údajov, na poskytnutie kópií osobných údajov aj podrobností spracovania. Zákazník má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania (zmenu či zrušenie registrácie), môže vzniesť námietku, predložiť sťažnosť dozorného úradu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za dopravcov, ktorých zodpovednosť sa riadi príslušnými prepravnými poriadkami a zmluvnými prepravnými podmienkami.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté neprevzatím e-ticketu zákazníkom.

7. Zodpovednosť zákazníka

 • Pri nákupe e-ticketu je zákazník povinný skontrolovať všetky údaje, najmä dátum a čas odchodu, vybraný spoj, cenu a tiež e-mailovú adresu pre doručenie.
 • Pri vyzdvihnutí rezervácie v predajných kanceláriách systému AMSBus musí zákazník skontrolovať všetky údaje na cestovnom lístku ihneď po jeho prevzatí a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí v mieste nákupu ihneď (najneskôr do 30 minút) po prevzatí cestovného lístka požiadať o storno cestovného lístka.

8. Vrátenie e-ticketu

 • Podmienky pre vrátenie sú stanovené dopravcom. Na cestovnom lístku je vytlačená príslušná zrážka/doba do odchodu v hodinách, dokedy je možné e-ticket vrátiť.
 • E-ticket je možné vrátiť len prostredníctvom aplikácie AMSBus.sk, nie v predajných kanceláriách systému AMSBus.
 • Vrátená čiastka bude zákazníkovi prostredníctvom zákazníkom použitej platobnej brány prevedená na účet, z ktorého vykonal úhradu.

9. Reklamácia e-ticketu

 • Za priebeh prepravy zodpovedá dopravca. Cestujúcemu nevzniká nárok na úhradu prípadných škôd, spôsobených meškaním, alebo zrušením spoja. Ak cestujúci cestovný lístok na menej ako 250 km nepoužil preto, že príslušný spoj bol zrušený alebo meškal s odjazdom o viac ako 30 minút, bude mu cestovné vrátené. Preprava na väčšiu vzdialenosť sa riadi nariadením EP č. 181/2011.
 • O túto náhradu musí zákazník požiadať Prevádzkovateľa prostredníctvom formulára zákazníckej podpory, kde priloží aj reklamovaný e-ticket. Odkaz na formulár je uvedený na stránkach AMSBus.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje potvrdiť všetky takto prijaté reklamácie do dvoch pracovných dní. Pokiaľ zákazník počas tejto lehoty potvrdenie nedostane, je nutné považovať reklamačnú požiadavku za nedoručenú a reklamáciu opakovať. Vo výnimočných prípadoch môže zákazník reklamáciu a e-ticket zaslať doporučeným listom, zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, t.j.:

  ČSAD SVT Praha s.r.o.
  Křižíkova 4-6
  186 50 Praha 8 - Karlín
  Česká republika

 • Prevádzkovateľ reklamáciu overí u dopravcu, a pokiaľ sa potvrdí jej oprávnenosť, vráti zákazníkovi prostredníctvom zákazníkom použitej platobnej brány cestovné na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada. O výsledku reklamačného konania bude zákazník vyrozumený.
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa: http://www.soi.sk.

Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14. 5. 2020.